خروج زبان آموز پیشنهاد تغییرات در سیستم راهنما تایید بازگشت صفحه اصلي
۱۳۹۵/۰۳/۱۱
En
ورود به سیستم
Register
اخبار و اطلاعیه‌ها
تقويم ترم نيمه فشرده روزهاي زوج سال ۹۵
۱۳۹۴/۱۱/۱۹
ترم اول در سال ۹۵ ترم دوم در سال ۹۵ ترم سوم در سال ۹۵ شنبه۲۸/۱/۹۵ شروع ترم دوشنبه ۱۷/۳/۹۵ شروع ترم شنبه ۱۶/۵/۹۵ شروع ترم چهارشنبه ۲۲/۲/۹۵ ميانترم دوشنبه ۱۴/۴/۹۵ميانترم چهارشنبه ۱۰/۶/۹۵ ميانترم دوشنبه ۱۰/۳/۹۵ فاينا...
تقويم ترم عادي بهار ۹۵
۱۳۹۴/۱۱/۱۹
کلاس شنبه - چهارشنبه کلاس يکشنبه - سه شنبه چهار شنبه ۱۸/۱/۹۵شروع ترم يكشنبه ۲۲/۱/۹۵شروع ترم شنبه ۲۵/۲/۹۵ميانترم سه شنبه ۲۸/۲/۹۵ميانترم چهارشنبه ۲۶/۳/۹۵ فاينال يکشنبه ۳۰/۳/۹۵فاينال شنبه۱۵/۳/۹۵تعطيل رسمي يکشنبه ۲/۳/۹۵تعطي...
تقويم ترم فشرده نيمه اول سال ۹۵
۱۳۹۴/۱۱/۱۹
تقويم ترم فشرده هر روز در هفته سال ۹۵ ترم ۱ ترم ۲ ترم ۳ ترم ۴ شنبه ۴/۲/۹۵شروع ترم شنبه ۸/۳/۹۵شروع ترم شنبه ۱۲/۴/۹۵شروع ترم دوشنبه۱۸/۵/۹۵ شروع ترم دو شنبه ۳/۳/۹۵ فاينال يکشنبه ۶/۴/۹۵ فاينال سه شنبه ۱۲/۵/۹۵فاينال د...
تقويم ترم نيمه فشرده روزهاي فرد سال ۹۵
۱۳۹۴/۱۱/۱۹
ترم اول در سال ۹۵ پنج شنبه ۲۶/۱/۹۵ شروع ترم يکشنبه ۲۶/۲/۹۵ميانترم يکشنبه ۱۶/۳/۹۵ فاينال پنج شنبه ۲/۲/۹۵تعطيل رسمي پنج شنبه ۱۶/۲/۹۵تعطيل رسمي يکشنبه ۲/۳/۹۵تعطيل رسمي ترم دوم در سال ۹۵ يکشنبه ۲۳/۳/۹۵شروع تر...
ليست تخفيف هاي مرکز زبان
۱۳۹۴/۱۱/۱۹
ليست تخفيف ها مرکز زبان دانشگاه شيراز كلاسهاي دو روز در هفته ( ۹۰۰۰۰۰ ريال) ريال۸۱۰۰۰۰ تخفيف ويژه خانواده معظم شهدا، جانبازان و معلولين : ۱۰ % ريال۷۶۵۰۰۰ تخفيف ويژه دانشجويان كليه دانشگاهها: ۱۵% ريال۷۶۵۰۰۰ تخفيف كارمندا...
مرکز زبان دانشگاه شيراز